Соціологія : навчальний посібник

 160

ISBN 978-617-7679-62-1

Автор: Титаренко О. О.

Рік видання: 2020

Кількість сторінок: 210

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: м’яка

Опис

Соціологія : навчальний посібник

Навчальний посібник підготовлений для вивчення дисципліни «Со­ціологія» здобувачами вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Посібник складається зі вступу; конспектів лекцій із тем дисципліни; контрольних питань до них; списків рекомендованої літератури як до кожної з тем, так і до дисципліни в цілому; додатків. Авторка посібника ставить за мету забезпечити засвоєння здобувачами вищої освіти базових знань з соціології, надати уявлення про основні напрями, ідеї та теорії соціологічної науки, що становлять підвалини сучасного соціологічного знання, ознайомити з базовим понятійним апаратом. Акцентується увага на суспільстві як складній і динамічній соціальній системі, особливостях функціонування соціальних інститутів, спільнот, індивідів, взаємодії соціальних і правових норм. Розглянуто методологію, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень.
Навчальний посібник розрахований на самостійне опрацювання здобу­вачами вищої освіти Донецького юридичного інституту МВС України, забезпечення їхньої підготовки до семінарських занять, модульного контролю та складання заліку.

Зміст